Thank you for your interest in the LCFA Measure CL Parcel Tax Exemption.

Please click on a button below for more information regarding the exemption process and to download an application.


Gracias por su interés en la Exención del Impuesto sobre Parcelas CL de la Medida LCFA.

Haga clic en el botón a continuación para obtener más información sobre el proceso de exención y descargar una solicitud.


​​Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Miễn thuế bưu kiện CL của Biện pháp LCFA.

Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để biết thêm thông tin về quy trình miễn trừ và tải xuống đơn đăng ký.