Thank you for your interest in the LCFA Measure CL Parcel Tax Exemption.

The deadline for submitting applications was June 30, 2023.

Applications are no longer being accepted.  The 2024 application process will begin on April 15, 2024.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc miễn thuế LCFA Biện pháp CL.

Hạn chót nộp hồ sơ là 

Tháng Sáu 30, 2023.

Đơn đăng ký không còn được chấp nhận. Quá trình nộp đơn năm 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 2024 năm XNUMX.

Gracias por su interés en la exención de impuestos de parcelas de LCFA Measure CL.

La fecha límite para presentar solicitudes fue el 30 de junio de 2023.

Ya no se aceptan solicitudes. El proceso de solicitud de 2024 comenzará el

15 de abril de 2024.